สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

นครสวรรค์ // เทศบาลนครนครสวรรค์ขอเชิญผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ(รายเดิม) ไปแสดงตนเพื่อยืนยันการดำรงชีวิตอยู่และสถานะความพิการ (ดูทีวี MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

Categories สาระน่ารู้ Writed By montree
03 กันยายน 2562 07:40:34

นครสวรรค์  //      เทศบาลนครนครสวรรค์ขอเชิญผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ(รายเดิม) ไปแสดงตนเพื่อยืนยันการดำรงชีวิตอยู่และสถานะความพิการ  (ดูทีวี  MD  news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์   เปิดเผยว่า เทศบาลนครนครสวรรค์ขอเชิญผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ(รายเดิม)
มาแสดงตนเพื่อยืนยันการดำรงชีวิตอยู่และสถานะความพิการ
บัดนี้ถึง 31 ต.ค. 2562 ณ ห้องโถงชั้น 1 เทศบาลนครนครสวรรค์ ในวันและเวลาราชการ

ขอเรียนเชิญผู้สูงอายุและผู้พิการ ซึ่งได้รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่เดิม มาแสดงตน ณ เทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของการดำรงชีวิตอยู่และการพักอาศัยในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2562 บริเวณห้องโถงชั้น 1 เทศบาลนครนครสวรรค์ ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 3 เทศบาลนครนครสวรรค์ หมายเลขโทรศัพท์ 056-219555 ต่อ 3702, 3703

โดยมีรายละเอียด ประกอบด้วย

((ผู้สูงอายุ)) 
ให้นำเอกสารมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้
1) กรณีผู้สูงอายุรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านบัญชีธนาคารตนเอง
1.1 บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้สูงอายุ 
1.2 ทะเบียนบ้านเล่มจริงของผู้สูงอายุ
1.3 สมุดบัญชีธนาคารเล่มจริง (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
*** กรณีรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านบัญชีธนาคารตนเอง
ผู้สูงอายุสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นเอกสารแทนได้

2) กรณีผู้สูงอายุมอบอำนาจ ให้ผู้อื่นรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน
2.1 บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้สูงอายุ หรือ สำเนานำมาดูประกอบการยืนยันตัวตน
2.2 ทะเบียนบ้านเล่มจริงของผู้สูงอายุ 
2.3 หนังสือมอบอำนาจ
2.4 สำเนาสมุดบัญชีธนาคารผู้รับมอบอำนาจ (จำนวน 1 ชุด)
*** สำเนาเอกสารต้องรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย

3) กรณีผู้สูงอายุเสียชีวิต หรือย้ายที่อยู่ ให้แจ้งกองสวัสดิการสังคม ทราบ ภายใน 7 วันเพื่อดำเนินการระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

((ผู้พิการ))

ผู้พิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ ให้นำเอกสารมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้
1) กรณีคนพิการรับเงินเบี้ยความพิการผ่านบัญชีธนาคารตนเอง
1.1 บัตรประจำตัวคนพิการตัวจริง 
1.2 ทะเบียนบ้านเล่มจริง 
1.3 สมุดบัญชีธนาคารเล่มจริง (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
*** กรณีรับเงินเบี้ยความพิการผ่านบัญชีธนาคารตนเอง
คนพิการสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นเอกสารแทนได้

2) กรณีคนพิการมอบอำนาจ ให้ผู้ดูแลคนพิการรับเบี้ยความพิการแทน
2.1 บัตรประจำตัวคนพิการ 
2.2 ทะเบียนบ้านเล่มจริงของคนพิการ 
2.3 หนังสือมอบอำนาจ
2.4 สำเนาสมุดบัญชีธนาคารผู้รับมอบอำนาจ (จำนวน 1 ชุด)
*** สำเนาเอกสารต้องรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย

3) กรณีคนพิการเสียชีวิต หรือย้ายที่อยู่ ให้แจ้งกองสวัสดิการสังคม ทราบภายใน 7 วันเพื่อดำเนินการระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ

 

ภาพ/ช่าว   ปชส ท.นครนครสวรรค์

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV