สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

นครสวรรค์ // เทศบาลนครนครสวรรค์ เร่งดำเนินการ "กฎบัตรนครสวรรค์" (ดูทีวี MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Categories ข่าวเศรษฐกิจ Writed By montree
24 มิถุนายน 2562 08:33:13

นครสวรรค์   //  เทศบาลนครนครสวรรค์  เร่งดำเนินการ

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์  เปิดเผย  กฎบัตร : กฎบัตรนครสวรรค์
“กฎบัตรนครสวรรค์”

ไมซ์และเศรษฐกิจสีเขียว  (MICE and Green Economy)
ไมซ์ ( MICE)

ย่อมาจากคำในภาษาอังกฤษว่า (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions หรือบางครั้ง C หมายถึง Conferencing และ E หมายถึง Events) หมายถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมบริษัทข้ามชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และการจัดนิทรรศการ

เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)

เป็นเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นให้เกิดความกินดีอยู่ดีของมนุษย์และความเท่าเทียมทางสังคมโดยลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและทรัพยากรของระบบนิเวศน์เป็นผลลัพธ์ โดยทั่วไปแล้วเศรษฐกิจสีเขียวเป็นความพยายามในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์พร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแทนการแสวงหาผลกำไรเพียงอย่างเดียวและการดำเนินธุรกิจที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองและก่อมลพิษ โดยดำเนินระบบหรือทำการพัฒนาโดยตั้งอยู่บนฐานของการพัฒนาแบบยั่งยืนและคำนึงถึงความสัมพันธ์ของระบบนิเวศน์และเศรษฐกิจ

กฎบัตร : กฎบัตรนครสวรรค์
เทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ สถานศึกษา เอกชน และภาคประชาชน มีแนวทางในการดำเนินการจัดตั้ง "กฎบัตรนครสวรรค์" ที่ถือเป็นเจตนารมณ์ร่วมของสังคมทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อกำหนดอนาคตของเมือง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทิศทางการพัฒนาเมือง การพัฒนาพื้นที่ และกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองนครสวรรค์ไปสู่ความยั่งยืน ใน 10 สาขา ได้แก่

1.ไมซ์และเศรษฐกิจสีเขียว 
2.อุตสาหกรรมสีเขียว 
3.คมนาคมสีเขียว 
4.เกษตรและอาหารปลอดภัย 
5.โครงสร้างพื้นฐานสีเขียว 
6.พลังงานสีเขียว 
7.ที่อยู่อาศัย 
8.สวนสาธารณะ พื้นที่สาธารณะ และพื้นที่สีเขียว 
9.การปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและการสนับสนุนการปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนดั้งเดิม 
10.สุขภาพและสุขภาวะ

ภาพ/ข่าว   ปชส.  เทศบาลนครนครสวรรค์ 

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV